Raport końcowy dotyczący badania ewaluacja strategii komunikacji Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego oraz działań przewidzianych w rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018

Menu kontekstowe

Data publikacji: 03.04.2019 r.

25 stycznia 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania pt. „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Realizowana była w okresie od 10 maja 2018 r. do 25 lutego 2019 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę: Evalu Sp. z o. o.

Głównym celem badania była ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. Na cele szczegółowe badania złożyły się dwa zadania:

Zadanie 1

Weryfikacja czy dokonana w ramach badania pn. Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ocena Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 jest nadal aktualna tj. sprawdzenie czy zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych oraz przyjęte formy kontaktu z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami są trafne. Zweryfikowane zostało także czy właściwie określono sposoby komunikacji z grupami docelowymi oraz czy wszystkie aspekty działań informacyjno-promocyjnych, istotne z punktu widzenia użyteczności tych działań, zostały określone w sposób wyczerpujący w Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020. Ponadto sprawdzona została zgodność zapisów Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 z ewentualnymi nowymi wymogami wynikającymi z dokumentów wyższego rzędu (m.in. akty prawa, wytyczne).

Zadanie 2

Ocena realizacji działań określonych w RPD 2018 w ramach RPO WŁ 2014-2020 tj.:

  • Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń;
  • Działania informacyjne;
  • Działania edukacyjne;
  • Działania informacyjno-promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania w Internecie;
  • Imprezy otwarte i inne;
  • Konkursy;
  • Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych.

W badaniu wykorzystano m. in. następujące metody i techniki badawcze: analizę danych zastanych; badania ankietowe (telefoniczne i internetowe) z mieszkańcami województwa łódzkiego, beneficjentami RPO WŁ 2014-2020, przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w województwie łódzkim, uczestnikami projektów; badania ankietowe z uczestnikami wydarzeń promocyjnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 (Mixer Regionalny i DOFE); analizę ankiet do samodzielnego wypełnienia klientów punktów kontaktowych; analizę lingwistyczno-semiotyczną materiałów informacyjno-promocyjnych; monitoring Internetu.
Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top