Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO WŁ 2014-2020

Menu kontekstowe

Data publikacji: 20.03.2018 r.

W dniu 18 grudnia 2017 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO WŁ 2014-2020”.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Realizowana była w okresie od 1 września do 18 grudnia 2017 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała konsorcjum firm: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. oraz IMAPP Sp. z o.o.
Celem badania były:
• aktualizacja rekomendacji zawartych w analizie ex ante instrumentów finansowych z 2014 r.,
• analiza możliwości zwiększenia alokacji RPO WŁ 2014-2020 na instrumenty finansowe w priorytetach inwestycyjnych Programu, w których instrumenty finansowe zostały już przewidziane,
• ocena możliwości i zasadności stosowania instrumentów finansowych w innych priorytetach inwestycyjnych, w których wcześniej nie stwierdzono potrzeby ich stosowania,
• analiza możliwości i zasadności stosowania w Programie instrumentów finansowych opartych na wejściach kapitałowych,
• analiza możliwości i zasadności wykorzystania w Programie pomocy zwrotnej,
• analiza ryzyk wynikających z możliwości konkurowania środków wsparcia przeznaczonych na instrumenty finansowe w RPO WŁ 2014-2020 ze środkami pochodzącymi z wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WŁ 2007-2013 (nazywanych w poprzednim okresie programowania instrumentami inżynierii finansowej).
W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • Analiza desk research (DR),
  • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
  • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
  • Badania ankietowe przedsiębiorstw,
  • Badania ankietowe jednostek samorządu terytorialnego,
  • Metaewaluacja/metaanaliza,
  • Panel ekspertów,
  • Indywidualne wywiady telefoniczne,
  • Dwa studia przypadku.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top