Raport końcowy dotyczący ewaluacji pt. „Wsparcie terenów inwestycyjnych w województwie łódzkim – warunki powodzenia inwestycji i optymalizacja systemu wdrażania Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne RPO WŁ 2014-2020”.

Menu kontekstowe

Data publikacji: 01.04.2019 r.

25 stycznia 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Wsparcie terenów inwestycyjnych w województwie łódzkim – warunki powodzenia inwestycji i optymalizacja systemu wdrażania Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne RPO WŁ 2014-2020”. Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Realizowana była w okresie od 10 września 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała konsorcjum firm: Danae Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o.

Głównym celem badania była identyfikacja czynników mających wpływ na skuteczność interwencji (czynniki ryzyka) i sposobów przeciwdziałania ryzykom realizacji inwestycji w ramach PI 3a.
Celami szczegółowymi były:

 • zidentyfikowanie przyczyn, powodujących małą liczbę składanych wniosków o dofinansowanie w ramach dotychczas ogłaszanych konkursów w Poddziałaniu II.1.1 Tereny inwestycyjne RPO WŁ 2014-2020,
 • określenie poziomu zainteresowania wśród JST, związków i stowarzyszeń JST realizacją inwestycji polegających na przygotowaniu terenów inwestycyjnych,
 • zweryfikowanie, czy kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.1 są określone w sposób wystarczająco zrozumiały, spójny, trafny i skuteczny,
 • oszacowanie poziomu zainteresowania MŚP lokalizacją swojej działalności/inwestycji na terenach inwestycyjnych,
 • zweryfikowanie, czy system wyboru projektów w wystarczającym stopniu premiuje przedsięwzięcia związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych na obszarach wskazanych w SRWŁ 2020 jako Obszary Strategicznej Interwencji, wynikające z polityki rozwoju województwa – rejony będące w strefie bezpośredniego oddziaływania sieci TEN-T.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

 • Analiza desk research (DR),
 • Badanie ilościowe CAWI/CAT,
 • Badanie jakościowe IDI,
 • Badanie jakościowe TDI,
 • Studium przypadku - Case study,
 • Panel ekspertów.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top