Oś priorytetowa XII - Pomoc techniczna

Głównym celem XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna jest zapewnienie systemu skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ( RPO WŁ na lata 2014-2020). Dodatkowo środki z tej osi są przeznaczone na zadania mające na celu zamknięcie pomocy dla poprzednich perspektyw finansowych, jak i zmierzające do opracowania dokumentów związanych z przygotowaniem kolejnego okresu programowania. Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020 podejmują też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o środkach możliwych do pozyskania z całego programu, w tym również realizują zadania szkoleniowe i edukacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Celem osi jest także upowszechnianie wśród mieszkańców województwa wiedzy na temat roli i osiągnięć polityki spójności i Funduszy Europejskich w regionie, w tym w szczególności na temat postępów wdrażania RPO WŁ na lata 2014 -2020 i efektów realizacji programu oraz poszczególnych projektów.

 
Top