Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.08.02-IZ.00-001/23, Usługi rozwojowe dla pracowników w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Data publikacji: 24.07.2023 r.

 

Pytanie 1

Gdzie znajduje się pełen katalog kosztów kwalifikowalnych w projekcie?

Odpowiedź 1

Do oceny kwalifikowalności wydatków dla tego naboru należy posługiwać się Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Pytanie 2

Czy elektroniczny system bonowy zaplanowany w ramach projektu może być połączony z modułem dotyczącym rekrutacji przedsiębiorców – tj. Formularzem zgłoszeniowym do projektu realizującym funkcję sprawdzania poprawności wprowadzanych danych (wymagane w Standardzie realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego FEŁ 2021-2027 – Usługi rozwojowe dla pracowników)?

Odpowiedź 2

Elektroniczny system bonowy zaplanowany w ramach projektu może być połączony z modułem dotyczącym rekrutacji przedsiębiorców.

Pytanie 3

Czy wnioskodawca oraz partner (o ile dotyczy) musi posiadać siedzibę na terenie województwa łódzkiego czy może być to oddział znajdujący się na terenie ww. województwa?

Odpowiedź 3

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy siedziba podmiotu znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Przedmiotowe kryterium odwołuje się tylko i wyłącznie do siedziby wnioskodawcy i partnera (o ile dotyczy) i do jego spełnienia nie wystarczy, by wnioskodawca posiadał oddział na terenie województwa łódzkiego, a siedzibę poza nim.

Pytanie 4

Ile razy jeden podmiot może wystąpić w charakterze wnioskodawcy lub partnera?

Odpowiedź 4

W ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie projektów jeden podmiot występuje maksymalnie raz w charakterze wnioskodawcy lub partnera.

Pytanie 5

Gdzie znajdują się szczegółowe uregulowania określające warunki i zasady na jakich realizowany jest Podmiotowy System Finansowania w województwie łódzkim z wykorzystaniem bonów rozwojowych?

Odpowiedź 5

Szczegółowe uregulowania zawarte są w „Standardzie realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW” przyjętym 09.05.2023 r. Uchwałą ZWŁ nr 379/23.

Pytanie 6

W zapisach regulaminu konkursu na Operatora na str. 20 jest zapis mówiący o tym, że IZ dopuszcza możliwość podpisywania umów pomiędzy Operatorem a podmiotem świadczącym usługę rozwojową. Jaka jest wykładnia tego zapisu, tzn. o jakich umowach jest tutaj mowa i czego one mają dotyczyć?

Odpowiedź 6

W „Standardzie realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW” w ustępie V ww. dokumentu wskazano na formalności, które powinny zostać spełnione w ramach rozliczania bonów przez Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową (PŚUR). Obowiązki PŚUR dotyczą głównie zobowiązań do przedkładania dokumentów rozliczających usługi rozwojowe z których skorzystali uczestnicy beneficjenta. Ponadto z uwagi na przeniesienie ostatecznych rozliczeń za zrealizowane usługi na poziom PŚUR przedstawiono zakres formalności względem PŚUR, a Operatorem (tj. składanie kompletnych dokumentów rozliczających usługę, składanie ewentualnych wyjaśnień związanych z usługami w których brali udział uczestnicy Beneficjenta). Operator w sytuacji niewywiązywania się z obowiązków nałożonych względem PŚUR miałby podstawę do ewentualnych roszczeń (np. w zakresie wystawienia korekty faktur, udzielania wyjaśnień).Tym samym Instytucja Zarządzająca dopuszcza możliwość podpisywania umów przez Operatora z PŚUR (przed rozpoczęciem udziału uczestnika w usłudze rozwojowej). Innymi słowy, umowa ta może dotyczyć warunków realizacji i rozliczania bonów rozwojowych pomiędzy Operatorem, a PŚUR oraz zobowiązanie do działania zgodnie z Regulaminem Operatora.

Pytanie 7

Czy schemat obiegu bonu rozwojowego PSF WŁ wskazany w dokumencie pn. „Standardy realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW” załączniku nr 2 odpowiada elektronicznemu systemowi bonowemu opisanemu na str. 21 w regulaminie konkursu.

Odpowiedź 7

Obieg bonu opisany w załączniku do „Standardu realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW” opisuje ogólnie obieg bonu od momentu zgłoszenia uczestnika do rozliczenia. Elektroniczny system powinien być spójny z obiegiem bonu oraz dodatkowo powinien opisywać techniczne aspekty funkcjonowania systemu (sposób zabezpieczenia systemu, przechowywanie danych, w tym serwer). Ponadto powinien opisywać jakie elementy planuje beneficjent zrealizować w ramach systemu. Jednocześnie ogólny opis elementów, jakie beneficjent zamierza utworzyć w ramach systemu powinien zostać wskazany we wniosku, tj. jakie funkcjonalności będą możliwe w ramach poszczególnych modułów systemu np. w ramach modułu rejestracji pracodawców (poszczególne elementy np. aplikowanie po bony za pośrednictwem formularza on- line, proces weryfikacji zgłoszeń), moduł rozliczania usług (wkład własny, stan realizacji usług rozwojowych, płatność, rozliczenie bonów). Ponadto system powinien opisywać aspekt zarządzania bonami (w zależności od tego, co planuje w ramach systemu Beneficjent), np. sprawozdawczość systemu, możliwość generowania raportów, weryfikacji limitów określonych w Regulaminie, czy kompatybilności z innymi systemami ułatwiającymi proces rozliczeń, czy aplikowania (np. z ceidg, czy krs).
Ponadto w opisie powinna znaleźć się informacja nt. planowanej dostępności systemu dla poszczególnych uczestników systemu (pracodawca, PSUR, Beneficjent).

 

 

 

 

 

 
Top