Pytania i odpowiedzi do naboru nr FELD.02.08-IZ.00-001/23 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.

Data publikacji: 24.07.2023 r.

 

Pytanie 1

Czy dostępny jest katalog sprzętów oraz wozów ratowniczych o których dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca?

Odpowiedź 1

Konkurs nie posiada katalogu zamkniętego sprzętów, wyposażenia oraz rodzajów wozów ratowniczych o których dofinansowanie można się ubiegać. Kluczową kwestią aby ubiegać się o dofinansowanie sprzętów oraz wozów będzie uzasadnienie, że spełniają one założenia wybranego typu projektu oraz wpisują się w cel szczegółowy działania, który jest określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego”. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawia koszty bezpośrednie w formie budżetu zadaniowego, wskazując opis i uzasadnienie poniesienia wydatków oraz koszty pośrednie. Opracowany budżet jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie 2

Czy aby aplikować w konkursie wnioskodawca musi wpisać się w oba opublikowane typy projektów?

Odpowiedź 2

Wnioskodawca musi wpisać się w przynajmniej jeden z dwóch typów projektów możliwych do realizacji tj.:

  • inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów oraz obszarów cennych przyrodniczo;
  • zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Realizacja obu typów projektów w konkursie nie jest wykluczona.

Pytanie 3

Czy na potrzeby konkursu wymagane jest stworzenie studium wykonalności?

Odpowiedź 3

W przypadku projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi powyżej 50 mln PLN należy sporządzić studium wykonalności zgodnie z Zasadami przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (Załącznik nr 5 do Regulaminu)". Oznacza to, iż dla projektów, których wartość nie przekracza 50 mln PLN nie jest wymagane sporządzanie studium wykonalności. Natomiast wnioskodawca w każdym przypadku jest zobowiązany do sporządzenia analizy ekonomiczno-finansowej.

Pytanie 4

Czy wnioskodawca może ponieść wydatki przed rozstrzygnięciem konkursu i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu?

Odpowiedź 4

Wydatkowanie środków, do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami podrozdziału 2.1 pkt 7 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 „wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie projektu. Właściwa instytucja będąca stroną umowy może ograniczyć możliwość kwalifikowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, o czym informuje wnioskodawców w regulaminie wyboru projektów.”. Natomiast w przypadku, gdy projekt nie otrzyma dofinansowania, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły zostać zwrócone.

Pytanie 5

Gdzie znajdę informację o Obszarze Zielonej Gospodarki wspomnianym w kryteriach merytorycznych punktowych wyboru projektów?

Odpowiedź 5

Obszar Zielonej Gospodarki został zdefiniowany w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego SRWL-2030_6.05.2021_uchwalona.pdf (lodzkie.pl) strona 102.

 

 
Top