Pytania i odpowiedzi do konkursu RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16 (23.05.2016 r.)

Data publikacji: 24.05.2016 r.

1. Czy w ramach wymogu posiadania, co najmniej 3 videokolonoskopów (Załącznik nr 12), wszystkie videokolonoskopy Wnioskodawca musi posiadać na własność czy może wykazać videokolonoskop posiadany w użyczeniu?

Odpowiedź

W okresie realizacji projektu Wnioskodawca lub Partner (jeśli dotyczy) musi posiadać w dyspozycji co najmniej 3 videokolonoskopy. Nie ma znaczenia forma posiadania sprzętu, np. videokolonoskopy mogą być własnością Wnioskodawcy lub Partnera (jeśli dotyczy) lub posiadane w użyczeniu.

2. Jak należy rozumieć zapis z Załącznika nr 12, pkt 7 dotyczący możliwości organizacji i deklaracji wykonania, co najmniej 1000 badań kolonoskopowych rocznie w ramach Programu dla ośrodków zlokalizowanych w miastach powyżej 200 000 mieszkańców oraz, co najmniej 500 badań kolonoskopowych rocznie w pozostałych ośrodkach?

Odpowiedź

Powyższy zapis dotyczy wyrażenia, w formie deklaratywnej, gotowości Beneficjenta do organizacji i przeprowadzenia, co najmniej 1000 lub co najmniej 500 badań kolonoskopowowych rocznie (w zależności od ilości mieszkańców miasta, w którym jest zlokalizowany ośrodek). Stosowny zapis należy zamieścić we wniosku o dofinansowanie, w części dotyczącej potencjału Wnioskodawców i Partnerów (jeśli dotyczy).

3. Czy prowadzone działania informacyjno-edukacyjne mogą objąć zasięgiem szerszą grupę osób niż planowaną do objęcia badaniem kolonoskopowym?

Odpowiedź

Głównym celem działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu powinno być zachęcanie osób do zgłaszania się na badania kolonoskopowe a w efekcie zwiększenie poziomu zgłaszalności na te badania. Działania informacyjno-edukacyjne mogą objąć zasięgiem szerszą grupę osób, należy jednak pamiętać, że działania te powinny przekładać się na efekty, czyli liczbę przebadanych osób. Jeżeli w tego typu działaniach będą uczestniczyć konkretne osoby, należy wykazać je w SL2014 w Bazie uczestników poprzez podanie ich danych osobowych i uzyskanej formy wsparcia. Relacja ilości osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi do osób uczestniczących w badaniach (wskaźnik rezultatu bezpośredniego) będzie przedmiotem analizy podczas oceny wniosków o dofinansowanie w kontekście skuteczności i efektywności działań projektowych i przewidzianych na nie wydatków (nakładów).

4. Czy w ramach zapraszania osób w wieku 55-64 lata, wymagane będzie posiadanie potwierdzenia przesłania zaproszenia do osób, które skorzystają z programu profilaktycznego? Czy informacja o przesłanym zaproszeniu może zostać potwierdzona na oświadczeniu podpisywanym przez osoby przy realizacji badania, zabiegu? Czy zaproszenia muszą być imienne?

Odpowiedź

Beneficjent realizując projekt w systemie zapraszanym powinien prowadzić rejestr wysłanych zaproszeń. Należy pamiętać, że adresaci zaproszeń muszą być zgodni z grupą docelową (tj. osoby w wieku 55-64 lata), wydaje się więc zasadne kierowanie zaproszeń imiennych do konkretnych osób. Informacja o przesłanym zaproszeniu może (nie ma takiego wymogu) zostać potwierdzona na oświadczeniu podpisywanym przez osoby przy realizacji badania zgodnie z Warunkami realizacji przedsięwzięć określonymi w Załączniku nr 12, Beneficjent zobowiązuje się do obsługi systemu zaproszeń.

5. Na jakim etapie Wnioskodawca powinien przedstawić interpretację dotyczącą możliwości odzyskania podatku VAT? Co w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT a zmieni się to w trakcie trwania projektu? Lub w sytuacji, kiedy Lider może odzyskiwać VAT a Partner nie?

Odpowiedź

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany, gdy Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy.
Beneficjent składa „oświadczenie o kwalifikowalności VAT” dotyczące możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu. Oświadczenie powinno zostać zaktualizowane w przypadku nabycia przez Beneficjenta prawa do odzyskania podatku VAT.
Beneficjent w momencie pojawienia się wątpliwości może wystąpić o interpretację do Biura Krajowej Informacji Podatkowej dotyczącą odzyskania podatku VAT. Natomiast we wniosku o dofinansowanie należy wpisać podstawę prawną w odniesieniu do kwalifikowalności podatku VAT w części VI w Uzasadnieniu pod Szczegółowym budżetem projektu.
W przypadku kiedy Lider może odzyskiwać VAT, wówczas pozycje wydatków, przypisane Liderowi, podawane w budżecie powinny być kwotami netto. Natomiast pozycje wydatków przypisane Partnerowi, który nie może odzyskiwać VAT, powinny być podawane w kwotach brutto.
Zmiana sytuacji prawnej Beneficjenta prowadząca do niekwalifikowalności VAT w trakcie realizacji projektu, którą Beneficjent zgłasza wcześniej IZ, może skutkować aneksem umowy o dofinansowanie zmierzającym do odzwierciedlenia nowej sytuacji.

6. Proszę o wyjaśnienie zasady stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach do 100.000 EUR wkładu publicznego w kontekście stosowania zasady konkurencyjności lub prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź

W przypadku projektu, w którym wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR stosowanie uproszonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne w stosunku do wszystkich zadań w tym projekcie.
Zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, co wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, sekcja 6.5.3, pkt 1 lit. b. Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP) nie zwalnia natomiast Beneficjenta udzielającego zamówienie publiczne w ramach projektu rozliczanego uproszczoną metodą z obowiązku jej stosowania, w związku z czym beneficjenci wskazani w art. 3 tejże ustawy mają obowiązek jej zastosowania.

7. Planuję zakupić w ramach projektu środek trwały. Czy obowiązuje mnie zachowanie trwałości projektu?

Odpowiedź

Tak, zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem pkt 7, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. Dokładne zasady zachowania trwałości projektu zostały opisane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 5.3.

8. Czy pielęgniarki będą mogły być szkolone jako personel POZ odpowiedzialny m.in. za przygotowanie pacjenta do badania i przeprowadzenie z nim ankiety?

Odpowiedź

Wnioskodawca może założyć we wniosku o dofinasowanie wydatki niezbędne do realizacji celów projektu. Racjonalność budżetu jest weryfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Poniesienie wydatków związanych ze szkoleniami pielęgniarek nie zostało ograniczone w dokumentach programowych i Regulaminie konkursu. W związku z powyższym Wnioskodawca może je zaproponować. W Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, Podr. 6.3 – Program profilaktyki raka jelita grubego, w katalogu działań dopuszczalnych do realizacji nie uwzględniono zapisów dotyczących możliwości działań edukacyjnych dla personelu medycznego, tak jak w przypadku pozostałych dwóch programów populacyjnych (Podr. 6.2 i 6.2 - zapisy dotyczące działań edukacyjnych dla lekarzy i położnych podstawowej opieki zdrowotnej). Opracowując Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (SzOOP) bazowano m.in. na zapisach ww. Wytycznych. Katalogi działań w Wytycznych i SzOOP nie mają jednak charakteru zamkniętego (zapis „w szczególności”). Tak samo katalog w Regulaminie konkursu.
Z odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju na pytanie związane z pominięciem działań edukacyjnych dla lekarzy POZ w katalogu Wytycznych, Podr. 6.3 wynika, że w ramach projektów służących wspieraniu programu populacyjnego dotyczących nowotworu jelita grubego możliwe jest realizowanie działań edukacyjnych kierowanych do lekarzy POZ, o ile będą one wykorzystywane w celu uświadamiania pacjentów i zachęcania ich do udziału w badaniach profilaktycznych objętych programem. Wytyczne przewidują możliwość działań informacyjno-edukacyjnych oraz dotyczących edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegających na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych. Analogicznie jak w przypadku dwóch pozostałych programów populacyjnych działania edukacyjne kierowane do lekarzy POZ, mogą przyczynić się w rezultacie do uświadamiania pacjentów danego POZ, znajdujących się w grupie ryzyka, a tym samym zwiększania ich zgłaszalności na badania profilaktyczne. Działania edukacyjne temu służące są więc uzasadnione i mogą stanowić element projektu. Ministerstwo Rozwoju potwierdziło, że działania edukacyjne skierowane do pielęgniarek, w tym szkolenia, mogą zostać uwzględnione pod analogicznymi warunkami.

Należy zaznaczyć, że podczas oceny wniosków o dofinansowanie każdorazowo będzie dokonywana ocena racjonalności wydatków w oparciu o przedstawione uzasadnienie, mając na uwadze zakres szkolenia, uzyskiwane kompetencje, zadania przewidywane dla pielęgniarek w projekcie w związku z uzyskiwanymi kompetencjami.

9. Czy szkolenia dla lekarzy POZ będą mogły dotyczyć wszystkich z danego obszaru, czy tylko tych których placówki będą brały udział w projekcie?

Odpowiedź

Działania edukacyjne skierowane do lekarzy POZ powinny dotyczyć tych POZ, które uczestniczą w realizacji projektu – w roli Wnioskodawcy lub Partnera (jeśli dotyczy) lub podmiotu współpracującego z Wnioskodawcą w obszarze realizacji projektu. Należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisem definicji kryterium premiującego: „Współpraca podmiotów leczniczych” – współpraca podmiotów leczniczych musi mieć formę udokumentowaną (np. w formie listu intencyjnego), a z zakładanej współpracy powinna wynikać wartość dodana dla projektu.

10. Czy działania w ramach rekrutacji pacjentów są kosztem bezpośrednim (telefony, zaproszenia, druk ankiet, osoba pomagająca w wypełnieniu ankiety itp.)?

Odpowiedź

Co do zasady, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz stanowiskiem przedstawionym Instytucjom Zarządzającym RPO prowadzenie rekrutacji w projekcie, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu, prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach stanowi koszty pośrednie. Wyjątkiem jest koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej. Jeżeli czynności wykonywane przez lekarza kwalifikującego pacjenta na badania spełniają te założenia, to taki koszt może stanowić wydatek bezpośredni. Wnioskodawca może uwzględnić go np. w kalkulacji kosztu badania kolonoskopowego. 

Artykuły powiązane

 
Top