Pytania i odpowiedzi do konkursu „Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy" (RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16)

Data publikacji: 19.04.2016 r.

1. Czy w przypadku założenia, że projekt obejmuje wsparciem osoby z powiatów o szczególnie niskim stopniu zgłaszalności na badania kolonoskopowe, także działania edukacje muszą być ograniczone do tych powiatów, czy mogą one być prowadzone dla całego województwa?

Odpowiedź

Zgodnie z definicją kryterium preferencyjnego, wszystkie osoby objęte wsparciem zamieszkują na terenie powiatów o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania kolonoskopowe. Co oznacza, że działania edukacyjne, jako jedna z form wsparcia, muszą być realizowane także w odniesieniu do powiatów o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania kolonoskopowe.

Poza tym należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020” i Poddziałania X.3.3 w SzOOP RPO WŁ powinny być podejmowane działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu.


2. Czy należy zapraszać i kwalifikować do badania wszystkie osoby w wieku 55-64 z danego powiatu, czy należy weryfikować czy mieli już wykonywane badania kolonoskopowe? A jeśli tak to czy mogą mieć ponownie badanie, czy jest jakieś ograniczenie czasowe?

Odpowiedź

Nie ma wymogu zapraszania do badania wszystkich mieszkańców powiatu w wieku 55-64 lata. Beneficjent powinien zweryfikować, czy uczestnik korzystał już z badania w systemie zapraszanym, jeśli tak, to nie kwalifikuje się do udziału w badaniu.


3. We wskazanym w regulaminie (str. 18) wskaźniku produktu jest mowa o "liczbie osób objętych programem zdrowotnym", czy należy przez to rozumieć że taki program ma opracować beneficjent? Czy to dotyczy programu regionalnego?

Odpowiedź

Beneficjent nie opracowuje programu. Definicja wskaźnika dotyczy w tym przypadku krajowego Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego, do którego odnoszą się działania realizowane w ramach RPO WŁ 2014 – 2020.


4. Jak należy rozumieć stwierdzenie w regulaminie (str. 19) że wnioskodawca jest zobowiązany wybrać "wszystkie adekwatne wskaźniki z WLWK", czy konieczne jest założenie np. ile będzie wspartych osób długotrwale bezrobotnych, czy z wykształceniem wyższym jeśli projekt nie zwraca uwagi na status społeczny, czy wykształcenie osób biorących w nim udział? Czy przytoczone na str. 19 regulaminu należy traktować jako obowiązkowe jeśli nie są adekwatne do projektu?

Odpowiedź

Obligatoryjnie należy wybrać wszystkie trzy wskaźniki horyzontalne, wskazując źródło danych do pomiaru wskaźników oraz sposób pomiaru.
W przypadku braku adekwatnego wsparcia, w wartościach docelowych należy wpisać 0. Natomiast na etapie realizacji projektu, we wnioskach o płatność, należy odnotowywać faktyczny przyrost danego wskaźnika, jeśli wystąpi.


5. Czy wynagrodzenie personelu może być tylko finansowane ze środków wkładu własnego? (zapisy na str. 23 regulaminu)

Odpowiedź

Wynagrodzenie personelu może stanowić wkład własny Beneficjenta (środki prywatne lub publiczne) lub może pochodzić z dotacji przyznanej na realizację projektu.


6. Czy koszty badania kolonoskopowego mogą być rozliczane wewnętrzną notą obciążeniową, zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowalności (pkt.6.4. d)? Czy należy w inny sposób skalkulować koszt badania w budżecie projektu?

Odpowiedź

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” koszt badania kolonoskopowego można rozliczyć na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej. We wniosku o dofinansowanie należy zamieścić taką informację, a także uzasadnić wysokość kosztu, pamiętając że zaproponowane stawki powinny odpowiadać stawkom faktycznie stosowanym u Beneficjenta - poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS


7. Czy koszty pośrednie, które muszą być rozliczane z wykorzystaniem stawki ryczałtowej, należy wskazać w budżecie jedną kwotą, czy też w rozbiciu na części składowe? Czy koszty te będą rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków? Czy stawkę ryczałtową należy traktować jak limit tych wydatków?

Odpowiedź

Koszty pośrednie są rozliczane wyłącznie ryczałtem – nie ma możliwości rozliczania ich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. W budżecie wniosku o dofinansowanie należy wskazać kwotę ryczałtu, zgodnie z rozdziałem 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, obowiązują następujące stawki ryczałtowe:

  1. 25% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie,
  2. 20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,
  3. 15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,
  4. 10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane, jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane, jako wydatki pośrednie.

Artykuły powiązane

 
Top