Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu pn. „Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy" (RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16)

Data publikacji: 16.06.2016 r.

1) Jeżeli  w  projekcie  łączę  tryb  zapraszany i oportunistyczny, czy muszę zadeklarować minimum 1300 badań (1000+300) zgodnie z Załącznikiem nr 12? Czy pozostałe wymogi również powinnam potraktować łącznie (min. 4 lekarzy, 6 pielęgniarek) ? Co w takim wypadku ze sprzętem, jakie jest minimum sprzętowe?

Odpowiedź

W przypadku realizacji projektu w dwóch systemach zapraszanym i oportunistycznym, należy spełnić te wymagania, które są wyższe, mają szerszy zakres. W  przypadku  sprzętu,  wymagania  są  takie  same  w  dwóch  systemach. Wnioskodawca
powinien posiadać:

1) co najmniej 3 videokolonoskopy;
2) sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne);
3) sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy lub klipsownica);
4) myjnia do dezynfekcji endoskopów.

W  przypadku  personelu, Wnioskodawca  powinien  spełniać  wymagania  wskazane  przy systemie oportunistycznym, gdyż są one bardziej szczegółowe:
1) minimum 2 lekarzy endoskopistów, każdy z lekarzy zaplanowanych do
2) wykonywania  badań  posiada  Dyplom  Umiejętności  Polskiego  Towarzystwa Gastroenterologii  (PTG - E)  z  kolonoskopii  lub  specjalizację  z  gastroenterologii  lub zaliczył tygodniowe szkolenie u koordynatora Programu oraz posiada potwierdzoną współpracę z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację, w tym co najmniej 1  lekarz,  który  wykonał  co  najmniej  1000  badań i wykonuje  co  najmniej  200 kolonoskopii rocznie;
3) minimum 3 pielęgniarki po ukończeniu kursu z zakresu endoskopii.

W przypadku wymagań w punkcie "Inne", Wnioskodawca jest zobowiązany do spełnienia przypisanych do systemu zapraszanego, gdyż są one wyższe:
1) możliwość  organizacji  i  deklaracja  wykonania,  co  najmniej  1000  badań kolonoskopowych  rocznie  w  ramach  Programu  dla  ośrodków  zlokalizowanych  w miastach  powyżej  200  000  mieszkańców  oraz  co  najmniej  500  badań kolonoskopowych rocznie w pozostałych ośrodkach;
2) zapewnienie dostępu do nieodpłatnego badania w znieczuleniu/sedacji;
3) zobowiązanie się do obsługi systemu zaproszeń.

2. Czy  w  przedmiotowym  konkursie  ustalając  wskaźnik  dot.  realizacji  badań kolonoskopowych wartością bazową będzie liczba już zakontraktowanych badań u Lidera i Partnera w ramach kontraktów NFZ, tj. bazowa 1300 badań, w ramach projektu 1000, docelowo  2300. Czy też powinno się potraktować projekt jako odrębny byt i wyjść od wartości bazowej - 0, wartość docelowa - 1000?

Odpowiedź

W  przedmiotowym  konkursie  IOK  udostępniła Instrukcję  wypełniania  wniosku o dofinansowanie   projektu (Załącznik nr 2),  która  określa  sposób  ustalania  wartości wskaźników. Zgodnie  z  zapisami  części  3.1.1 „wartość  bazowa  wskaźnika  powinna odzwierciedlać  Twoje  doświadczenie  w  zakresie  dotychczas  zrealizowanych  projektów i osiągniętych rezultatów, może dotyczyć również wsparcia pozaprojektowego oraz działań innych podmiotów w danym obszarze. Jeśli oszacowanie wartości bazowej nie jest możliwe, m.in. ze względu na brak dostępnych danych historycznych lub ich nieporównywalność, wartość bazowa będzie wynosić zero”. Zatem, Wnioskodawca  w  wartości  bazowej  może wykazać liczbę badań kolonoskopowych w ramach kontraktów z NFZ.

W przypadku wartości docelowej wskaźnika zgodnie z Instrukcją wskaźnik powinien „odnosić się wyłącznie do projektu opisywanego we wniosku i określać cel, jaki chcesz osiągnąć dzięki realizacji projektu. Pamiętaj, że wartość bazowa wskaźnika
nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej (czyli np. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu - Wartość bazowa –
10, wartość docelowa – 35 oznacza, że efekt wsparcia dotyczy 35 a nie 25 osób)”. W odniesieniu do wskaźników produktu Wnioskodawca postępuje analogicznie. Dla każdego
wybranego wskaźnika produktu Wnioskodawca określa wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie  wskazanego  w  projekcie  działania. Wartość bazowa dla wskaźnika produktu nie jest określana.

Stąd, jeśli Wnioskodawca planuje przeprowadzić 1000 badań w ramach projektu, to w wartości docelowej wpisuje 1000 badań.

3. Czy  zakup  środków trwałych które mają status środków kwalifikowanych w projekcie powyżej 3.500,- PLN (ewidencja środków trwałych i comiesięczne odpisy amortyzacyjne) ma wpływ na trwałość projektu w okresie po zakończeniu działań związanych z realizacją projektu i ogranicza zakres ich użytkowania w okresie trwałości projektu?

Odpowiedź

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu  Spójności  na  lata  2014 - 2020 zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu  do  współfinansowanej  w  ramach  projektu  infrastruktury  lub inwestycji produkcyjnych. W przypadku projektów finansowanych ze środków EFS „infrastrukturę” należy rozumieć jako cross - financing i może on dotyczyć wyłącznie:

a) zakupu nieruchomości;
b) zakupu  infrastruktury,  przy  czym  poprzez  infrastrukturę  rozumie  się  elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do
budynku, zainstalowanie windy w budynku;
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo - wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Jeśli zakup dotyczy cross - financingu, to zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy)  od  daty  płatności  końcowej  na  rzecz  Beneficjenta,  z  zastrzeżeniem  pkt  7,  a  w przypadku, gdy  przepisy  regulujące  udzielanie  pomocy  publicznej  wprowadzają  bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

Jeśli zakup dotyczy środka trwałego, przenośnego (którego nie można zakwalifikować do cross - financingu), nie ma obowiązku zachowania trwałości projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020. Koniecznym natomiast jest rozważenie przez Wnioskodawcę, czy w tym przypadku wystąpi pomoc publiczna/pomoc de minimis, jeśli tak, to wówczas obowiązują odrębne przepisy.

Szczegółowe  informacje dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis znajdują się w piśmie Ministerstwa Rozwoju DZF.I.852.1.2016.PM.1 z dnia 22 marca 2016 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.

4. Czy w przypadku zakupu środków trwałych powyżej 3.500 PLN występuje pomoc de minimis i jak jest określana (od wartości zakupu środka trwałego czy od wartości  pozostałej  do  umorzenia  poprzez  odpisy  amortyzacyjne  po  okresie realizacji projektu)?

Odpowiedź

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis znajdują się w piśmie Ministerstwa Rozwoju DZF.I.852.1.2016.PM.1 z dnia 22 marca 2016 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

W przypadku gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu (np. kolonoskop)  lub  wydatki objęte cross - financingiem będą  wykorzystywane  częściowo  lub  w  całości  do  działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po  jego zakończeniu), wówczas  tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy publicznej.

Wykorzystanie  środków  trwałych  lub  infrastruktury  zakupionej  w  ramach  projektu  do działalności komercyjnej w okresie realizacji projektu nakłada obowiązek objęcia powyższych wydatków pomocą publiczną/pomocą de minimis proporcjonalnie do czasu, w jakim zakupiony sprzęt lub infrastruktura były wykorzystywane do celów komercyjnych w okresie realizacji projektu.

Z kolei, w przypadku gdy beneficjent planuje wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ramach projektu do działalności komercyjnej po zakończeniu realizacji projektu (w całości lub częściowo) wówczas wydatek ten powinien zostać objęty regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis.

W  przypadku, gdy środki  trwałe lub infrastruktura zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane po jego zakończeniu wyłącznie w celu świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych można przyjąć, że powyższe wsparcie będzie wyłączone spod reguł pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Warto podkreślić, że pomoc publiczna/pomoc  de  minimis, jeśli wystąpi w projektach, nie będzie odnosić się do wszystkich wydatków projektu, lecz tylko do tych, które są nią objęte. Obniżenie  wysokości  dofinansowania  tych  konkretnych  wydatków  nastąpi  wtedy, jeśli wnioskodawca przekroczy sumarycznie wartość pomocy de minimis 200 000 euro w okresie bieżącego  roku  kalendarzowego  oraz  dwóch  lat  go  poprzedzających.  W  przypadku wnioskodawców, u których rok obrachunkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć lata obrachunkowe.

Zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych  i  prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we  wniosku  o  dofinansowanie  zostanie  uzasadniona  konieczność pozyskania  środków trwałych  lub  wartości  niematerialnych  i  prawnych  niezbędnych do realizacji  projektu z  zastosowaniem  najbardziej  efektywnej  dla danego  przypadku  metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.

Wnioskodawca na etapie przygotowywania  wniosku o dofinansowanie, w tym planowania wydatków  oraz  sposobu  wykorzystania  środka  trwałego  w  trakcie  i  po  okresie  realizacji projektu, ustala czy dany wydatek będzie objęty pomocą publiczną/pomocą de minimis. W przypadku zakupu środka trwałego kosztem kwalifikowalnym jest koszt zakupu a wielkość pomocy publicznej/pomocy de minimis jest równa kwocie refundacji kosztu tego zakupu.

W przypadku wynajmu/dzierżawy kosztem kwalifikowalnym jest koszt wynajmu/dzierżawy w okresie  realizacji  projektu,  a  wielkość  pomocy  publicznej/pomocy  de  minimis  jest  równa wydatkom poniesionym na wynajem/dzierżawę w czasie trwania projektu.

W przypadku posiadania środka własnego kosztem kwalifikowalnym jest koszt miesięcznych odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego za miesiące, w którym jest on wykorzystywany w projekcie.

5. Czy w budżecie można wprowadzić ogólną pozycję" badanie kolonoskopowe" jako  całość  usługi  bez  rozdzielania  na  poszczególne  składowe  (opis w uzasadnieniu  kosztów) - pozycja  ta  zawierałaby  koszty  personelu,  które  nie byłyby oddzielnie rozliczane. Pozycja byłaby rozliczana notą obciążeniową dla Lidera i Partnera?

Odpowiedź

Wnioskodawca może przedstawić w budżecie koszt badania kolonoskopowego jako jedną pozycję. W uzasadnieniu natomiast należy przedstawić metodologię wyliczenia kosztu badania, wskazując jakie koszty cząstkowe składają się na pozycję: badanie kolonoskopowe. Należy  pamiętać,  że  zaproponowane  stawki  powinny  odpowiadać  stawkom  faktycznie stosowanym u Beneficjenta – poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS – ale zgodnie z Regulaminem konkursu nie mogą przekroczyć kwoty 420 zł/brutto.

Dodatkowo,  Wnioskodawca  powinien  pamiętać,  aby  kadrę  zaangażowaną  do  realizacji projektu (kto jaką pełni funkcje, jakie zadania realizuje, jakie ma uprawnienia) opisać we wniosku  o  dofinansowanie  w  punkcie  Zadania  oraz  w  Potencjale. Personel medyczny musi spełniać minimalne wymagania określone w Załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu.

Zgodnie  z  „Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu Spójności  na  lata  2014 – 2020”  rozliczanie  wydatku  na podstawie  wewnętrznej  noty obciążeniowej jest możliwe, z zastrzeżeniem, że należy jednoznacznie wskazać tę formę rozliczenia  we  wniosku  o  dofinansowanie. Należy  pamiętać,  że  rozliczanie  wydatku wewnętrzną  notą  obciążeniową  musi  być  zgodne  z  Polityką  Rachunkowości obowiązującą u Wnioskodawcy – podlegało to będzie weryfikacji.

Ponadto, podkreślić należy, że zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach   Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego,   Europejskiego   Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” zlecanie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie jest niekwalifikowalne.

 

 

Artykuły powiązane

 
Top