Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu pn. „Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy" (RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16)

Data publikacji: 06.06.2016 r.

1. Czy możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie projektu przez podmiot posiadający wymagany potencjał, który dotychczas nie wykonywał badań kolonoskopowych w ramach programu profilaktycznego finansowanego ze środków publicznych, koordynowanego przez Centrum Onkologii w Warszawie? Z kolei, kryterium „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie objętym wsparciem” (wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programu profilaktycznego) stanowi kryterium premiujące (wymienione na s. 61 Regulaminu), nieprzesądzające o kwalifikowalności Wnioskodawcy?

Odpowiedź
Podmiot, który do tej pory nie realizował badań kolonoskopowych ze środków publicznych może ubiegać się o dofinansowanie w ramach w/w konkursu, o ile spełnia kryteria dostępu oraz minimalne wymagania dotyczące personelu i wymogów technicznych - Załącznik nr 12. Kryterium o brzmieniu: „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie objętym wsparciem” stanowi kryterium premiujące, co oznacza, że za spełnienie tego kryterium można otrzymać dodatkowe punkty, ale jednocześnie niespełnienie tego kryterium nie stanowi przeszkody we wnioskowaniu o dofinansowanie w ramach w/w konkursu.

2. Jakie są wymagania co do wyposażenia pracowni endoskopowej (bezwzględnie 3 videokolonoskopy – na dzień składania wniosku, czy docelowo – po zakupach zaplanowanych w projekcie)?

Odpowiedź
Zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu konkursu minimalne wymaganie w zakresie sprzętu, w momencie przystąpienia do konkursu, to:

  • 3 videokolonoskopy,
  • sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
  • sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy lub klipsownica),
  • myjnia do dezynfekcji endoskopów.

3. Czy zakup 1 kolonoskopu obejmuje zakup zestawu endoskopowego tzw. wieży?

Odpowiedź
Do decyzji Wnioskodawcy należy jaki rodzaj sprzętu planuje zakupić w ramach projektu. Należy jednak pamiętać, że zakup powinien zostać uzasadniony, adekwatny do zaplanowanych działań w projekcie i racjonalny. Należy również spełnić wymogi wymienione w Rozdziale 6.12.1 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Rozdział 6.12.1. Dodatkowo, zgodnie z Regulaminem konkursu limit na zakup środków trwałych wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.


4. Czy zgodnie z Załącznikiem nr 7, pozycja dotycząca znieczulenia oraz pozycja dotycząca badań kolonoskopowych stanowią odrębne elementy do ujęcia w budżecie?  Proszę o interpretację dotyczącą zawartości kosztów w standardowym badaniu kolonoskopowym w rozróżnieniu z kosztem znieczulenia, w którym wymagany jest anestezjolog.

Odpowiedź
Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Załącznikiem nr 7 w kwocie 420,00 zł brutto mieści się koszt badania kolonoskopowego, zaś koszt dotyczący znieczulenia stanowi odrębną pozycję w budżecie projektu. Ponadto, koszt znieczulenia nie powinien odbiegać od cen rynkowych i cen stosowanych zwyczajowo u Beneficjenta, a o zasadności jego zastosowania powinien decydować lekarz na etapie diagnozy uczestnika.

Do decyzji Wnioskodawcy należy jaki rodzaj znieczulenia zaplanuje w projekcie (czy koniecznym będzie obecność anestezjologa), a tym samym w jaki sposób wyceni koszt badania kolonoskopowego, pamiętając że kwota 420 zł jest kosztem maksymalnym.
Należy pamiętać również, że decyzję o podaniu znieczulenia oraz o jego rodzaju podejmuje lekarz przygotowujący pacjenta do badania, w odpowiedzi na stan zdrowia i potrzeby zdrowotne pacjenta, nie każdy pacjent będzie kwalifikował się do badania w znieczuleniu.  
To Wnioskodawca decyduje, czy racjonalnym jest zaplanowanie badania kolonoskopowego w maksymalnej kwocie 420 zł dla wszystkich pacjentów, czy tylko dla części z nich. W trakcie realizacji projektu Beneficjent rozlicza we wnioskach o płatność realne koszty badania kolonoskopowego i znieczulenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 7, koszt badania kolonoskopowego powinien wynieść nie więcej niż 420 zł. Powyższa kwota obejmuje w szczególności:

  • koszty osobowe zespołu endoskopowego: lekarzy wykonujących badanie, pielęgniarek, anestezjologów,
  • koszty histopatologii,
  • koszty materiałów używanych do endoskopii i histopatologii: np. podkłady, prześcieradła jednorazowe, rękawiczki, wlewka fosforanowa, płyny do dezynfekcji, konserwacja i naprawy sprzętu endoskopowego oraz urządzeń do dezynfekcji, odczynniki,
  • koszty preparatu do przygotowania pacjenta na badania kolonoskopowe,
  • amortyzację sprzętu.

W koszcie znieczulenia należy uwzględnić koszt środków/preparatów znieczulających.
Należy pamiętać w tym przypadku o zakazie podwójnego finansowania wydatków.


5. Czy szacowany koszt projektu winien odnosić się do zadeklarowanej  możliwości przeprowadzenia  minimum 1000 kolonoskopii rocznie wskazanej w Załączniku nr 12? Co w sytuacji, gdy badania kolonoskopowe wykonywane są w ośrodku zlokalizowanym  w mieście powyżej 200 000 mieszkańców (badania wykonywane będą w ośrodku w Łodzi), natomiast projekt skierowany jest wyłącznie do grup docelowych zamieszkujących w powiatach o niskiej zgłaszalności na badania kolonoskopowe (Załącznik nr 13), czy możliwe jest zadeklarowanie 500 badań rocznie? Czy taki zapis we wniosku o dofinansowanie zostanie zaakceptowany?

Odpowiedź
W Załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu, w wymaganiach stawianych Beneficjentom znajdują się zapisy mówiące o możliwości organizacji i deklaracji wykonania, co najmniej 1000 badań kolonoskopowych rocznie w ramach Programu dla ośrodków zlokalizowanych w miastach powyżej 200 000 mieszkańców oraz co najmniej 500 badań kolonoskopowych rocznie w pozostałych ośrodkach.
Powyższy zapis dotyczy wyrażenia, w formie deklaratywnej, gotowości Beneficjenta do organizacji i przeprowadzenia, co najmniej 1000 lub co najmniej 500 badań kolonoskopowych rocznie (w zależności od ilości mieszkańców miasta, w którym jest zlokalizowany ośrodek).
W sytuacji opisanej w pytaniu, nie jest możliwe zadeklarowanie przeprowadzenia 500 badań rocznie w wymienionym ośrodku, a taki zapis umieszczony we wniosku o dofinansowanie pozostanie błędny i niezgodny z kryterium dostępu „Zgodność z warunkami wsparcia załączonymi do regulaminu konkursu”. Jednocześnie, powyższy zapis nie oznacza, że Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 1000 badań kolonoskopowych w planowanym projekcie. Natomiast, szacowany koszt projektu powinien uwzględniać ilość badań faktycznie zaplanowaną przez Wnioskodawcę do realizacji w projekcie.
Stosowny zapis powinien znaleźć się we wniosku o dofinansowanie, w części dotyczącej potencjału Wnioskodawców i Partnerów (jeśli dotyczy).


6. Czy kwalifikowane będą wydatki związane z przeprowadzeniem badań (np. morfologia, jonogram, APTT) przygotowujących pacjenta do podania znieczulenia w ramach kosztów bezpośrednich?

Odpowiedź
Zgodnie z Regulaminem konkursu, Załącznikiem nr 7 wydatkiem kwalifikowanym jest tylko koszt  znieczulenia. Natomiast koszt badań przygotowujących pacjenta do podania znieczulenia nie wchodzi w skład kosztu związanego ze znieczuleniem.

7. Czy w ramach Poddziałania X.3.3. wymóg min. 2 lekarzy posiadających specjalizację z gastroenterologii może dotyczyć lekarzy zatrudnionych w ramach kontraktu ze Szpitalem (podpisana umowa na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej)?

Odpowiedź
Zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu konkursu Wnioskodawca musi zapewnić, że posiada zatrudniony personel o minimalnych kwalifikacjach:

  • minimum 2 lekarzy, każdy z lekarzy zaplanowanych do wykonywania badań posiada Dyplom Umiejętności Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) z kolonoskopii lub specjalizację z gastroenterologii lub zaliczył tygodniowe szkolenie u koordynatora Programu oraz posiada potwierdzoną współpracę z lekarzem histopatologiem posiadający specjalizację.

O formie zatrudnienia personelu decyduje Wnioskodawca, musi ona być zgodna z przepisami prawa oraz zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

8. Czy wzór ankiety kwalifikującej pacjenta na badania kolonoskopowe Wnioskodawca ma opracować we własnym zakresie?

Odpowiedź
Wzór ankiety kwalifikującej pacjenta na badanie Wnioskodawca opracowuje we własnym zakresie.


9. Na jaki czas maksymalnie  można zaplanować realizację projektu?  Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 rok.

Odpowiedź
IOK w Regulaminie konkursu nie określiła długości trwania projektu, końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 rok. Planując czas realizacji projektu Wnioskodawca powinien pamiętać o racjonalności i efektywności zaplanowanych działań.
Planowane jest ponowienie konkursu z tego zakresu.


10. Czy kwalifikowane będą wydatki związane z opracowaniem treści i drukiem materiałów edukacyjnych dla pacjentów zakwalifikowanych na badania kolonoskopowe w ramach kosztów bezpośrednich?

Odpowiedź
W ramach kosztów bezpośrednich można uwzględnić działania edukacyjne skierowane do konkretnych osób (uczestników projektu, wykazywanych w bazie danych uczestników), np. w postaci opracowania czy druku materiałów edukacyjnych. Takie działania powinny być uzasadnione i ściśle powiązane z tematyką dotyczącą danego nowotworu i jego profilaktyką, w formie edukacji prozdrowotnej. Należy zaznaczyć, że podczas oceny wniosków o dofinansowanie każdorazowo będzie dokonywana ocena racjonalności takiego wydatku.


11. Co powinnam zrobić w sytuacji, gdy w pkt. 4.3 wniosku Potencjał Wnioskodawcy i partnerów w części dotyczącej potencjału finansowego zostaje mi 2000 znaków, natomiast brakuje po 1000 znaków w pkt 4.4 Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów oraz w pkt. 4.5 Sposób zarządzania projektem?

Odpowiedź
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (Załącznik nr 2) każda komórka tekstowa ma narzuconą liczbę znaków, jest to limit 1000 znaków. IOK udostępnia formularz wniosku o dofinansowanie, który nie pozwala na usuwanie/dodawanie żadnych wierszy ani kolumn. Stąd, Wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania limitów, a do tego celu służy licznik przy każdej komórce tekstowej.  

12. Co zrobić w sytuacji gdy planuję realizację projektu dłuższego niż 3 lata, a w formularzu wniosku o dofinansowanie projekt można rozpisać tylko na 3 lata w części dotyczącej np. budżetu, harmonogramu?

Odpowiedź
W udostępnionym formularzu wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość „odkrycia” dodatkowych kolumn w przypadku projektu dłuższego niż 3 lata. Wnioskodawca w każdym arkuszu, np. w części dotyczącej budżetu, harmonogramu wykonuje powyższą czynność samodzielnie. Wnioskodawca powinien zaznaczyć kolumny widoczne w danej części wniosku i puste, naciskając następnie prawym przyciskiem myszy wybrać opcję – Odkryj. Są to jedyne modyfikacje jakie Wnioskodawca może dokonać w formularzu wniosku o dofinansowanie.
Poniżej IOK zamieszcza zdjęcie obrazujące czynności "odkrywania" dodatkowych kolumn.

do pytań

 

Artykuły powiązane

 
Top