Pytanie i odpowiedź dotyczące konkursu pn. „Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy" (RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16)

Data publikacji: 10.06.2016 r.

1.    Jak należy rozumieć definicję wskaźnika produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS, co rozumiemy pod pojęciem osoby objętej programem zdrowotnym?

Zgodnie z definicją wskaźnika wskazaną na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) wskaźnik obejmuje osoby objęte programami zdrowotnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Bazując na definicji z ustawy  z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) program zdrowotny definiowany jest jako zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających w określonym terminie osiągnięcie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju do wskaźnika produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS będą liczone tylko osoby, które otrzymują wsparcie nakierowane na poprawę stanu zdrowia (profilaktyczne, diagnostyczne, itd.). Nie należy w tym wskaźniku uwzględniać personelu  medycznego, do którego skierowano działania informacyjno-edukacyjne.
Z kolei, uczestnikami projektu w rozumieniu definicji uczestnika projektu z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Rozdział 3.3.1) będą wszystkie osoby dla których przewidziano działania w projekcie, zarówno np. osoby przebadane, jak i te którym udzielono wsparcia edukacyjnego. W sytuacji wsparcia edukacyjnego dla personelu medycznego Wnioskodawca powinien mierzyć efekty takiego wsparcia przy pomocy wskaźników specyficznych.

Artykuły powiązane

 
Top