Pytania i odpowiedzi do konkursu pn. „Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy" (RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16)

Data publikacji: 09.05.2016 r.

1. Wyjaśnienie definicji kryterium dostępu: Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Odpowiedź

Zgodnie z definicją powyższego kryterium świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w obszarze realizacji projektu lub wnioskodawca sam prowadzi taką działalność. Należy we wniosku o dofinansowanie zamieścić informację dotyczącą wpisu (w tym numeru) do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w zakresie posiadania pracowni endoskopowej.

2. Zgodnie z kryterium premiującym: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie objętym wsparciem, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć potwierdzenie posiadania umowy z właściwym dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Należy ten zapis rozumieć jako umowę?
Czy Wnioskodawca może posiadać umowę z innym niż łódzki oddziałem NFZ, by spełnić kryteria wyboru projektu?

Odpowiedź

Dopuszczalnych jest kilka form potwierdzenia. Wnioskodawca w związku z w/w kryterium załącza do wniosku o dofinansowanie oświadczenie, w którym potwierdza, że posiada umowę z NFZ, podaje numer kontraktu, bądź wskazuje inne dane, na podstawie których Instytucja Organizująca Konkurs może dokonać weryfikacji w bazie internetowej NFZ (Informator o zawartych umowach). Dopuszczalne jest też załączenie kopii umowy lub pisma z NFZ, potwierdzającego posiadanie kontraktu. Ponadto, Wnioskodawca umieszcza odpowiednie zapisy we wniosku o dofinansowanie.

W celu spełnienia w/w kryterium konieczne jest przedstawienie potwierdzenia zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem łódzkiego oddziału NFZ.

3. Na czym polega włączenie badań dotyczących danego nowotworu do pakietu okresowych badań pracowniczych? Czy koszty związane z refundowaniem uczestnikom dojazdu na badania będą kwalifikowalne?

Odpowiedź

Premiowanie powiązania badań kolonoskopowych z okresowymi badaniami pracowniczymi wynika z krajowych„Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020” przyjętych przez Ministra Rozwoju 23 grudnia 2015 r. Intencją zamieszczenia kryterium premiującego dotyczącego włączenia badań przesiewowych do pakietu okresowych badań pracowniczych jest umożliwienie realizacji wymienionych badań przy okazji przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników, na zasadzie uzupełnienia. Inaczej mówiąc, udział w takim badaniu nie może być obligatoryjny.

Wnioskodawca powinien tak rozplanować działania w projekcie, aby umożliwić uczestnikom projektu udział w dodatkowych badaniach profilaktycznych przy okazji badań okresowych pracowników.

Dopuszczalne jest zrefundowanie kosztów dojazdu pracowników na takie badania w projekcie, w sytuacji gdy realizacja dodatkowego badania profilaktycznego odbywa się w innym miejscu niż standardowe badania pracownicze. Z kolei, jeżeli dodatkowe badanie profilaktyczne, może być przeprowadzone w tym samym miejscu i czasie co obowiązkowe badania okresowe pracownika, refundacja kosztów dojazdu nie powinna być dokonana.

4. Zgodnie z załącznikiem nr 7, koszt badania kolonoskopowego powinien wynieść nie więcej niż 420 zł. Jakie rodzaje wydatków zawierają się w kwocie 420 zł?

Odpowiedź

Powyższa kwota obejmuje w szczególności:

 • koszty osobowe zespołu endoskopowego: lekarzy wykonujących badanie, pielęgniarek, anestezjologów,
 • koszty histopatologii,
 • koszty materiałów używanych do endoskopii i histopatologii: np. podkłady, prześcieradła jednorazowe, rękawiczki, wlewka fosforanowa, płyny do dezynfekcji, konserwacja i naprawy sprzętu endoskopowego oraz urządzeń do dezynfekcji, odczynniki,
 • koszty preparatu do przygotowania pacjenta na badania kolonoskopowe,
 • amortyzację sprzętu.

5. Czy możliwe jest kierowanie działań edukacyjnych do lekarzy POZ w ramach działań dotyczących programu populacyjnego związanego z nowotworem jelita grubego?

Odpowiedź

W ramach projektów służących wspieraniu realizacji programu populacyjnego dotyczącego nowotworu jelita grubego możliwe jest realizowanie działań edukacyjnych kierowanych do lekarzy POZ, o ile będą one dotyczyły tematyki ww. programu profilaktycznego, a kompetencje uzyskane przez lekarzy POZ będą wykorzystane w celu uświadamiania pacjentów i zachęcania ich do udziału w badaniach profilaktycznych objętych programem. Jeżeli powyższa intencja działań zostanie zagwarantowana, możliwe jest objęcie działaniami edukacyjnymi lekarzy POZ. Działania te mogą przyczyniać się w rezultacie do uświadamiania pacjentów danego POZ, znajdujących się w grupie ryzyka, a tym samym zwiększenia ich zgłaszalności na badania profilaktyczne. Działania edukacyjne temu służące są więc uzasadnione i mogą stanowić element projektu.

6. Czy kwalifikowalne będą wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?

Odpowiedź

Co do zasady zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdz. 8.3 pkt 7) kampanie informacyjno-promocyjne i różnego rodzaju działania upowszechniające realizowane jako działania świadomościowe są niekwalifikowalne.
W sytuacji, gdy w projekcie niezbędne są działania świadomościowe rozumiane jako konkretne rozwiązania, które zostaną zastosowane w odpowiedzi na problemy określonych w projekcie odbiorców wsparcia, dopuszczalne jest ich finansowanie w ramach zadań merytorycznych. Takie działania powinny stanowić odpowiedź na zdiagnozowane w wiarygodny sposób problemy i bariery grupy docelowej.

W ramach kosztów bezpośrednich będą mogły zostać uwzględnione działania edukacyjne skierowane do konkretnych osób (uczestników projektu, wykazywanych w bazie danych uczestników), np. w formie spotkania edukacyjnego, prowadzonego przez wykwalifikowany personel medyczny, podczas którego omawiana będzie tematyka związana z danym nowotworem i jego profilaktyką, co będzie służyło zwiększaniu zgłaszalności na badania profilaktyczne. Należy je tym samym odróżnić od kategorii zadań wskazywanych w Umowie Partnerstwa (kampanie informacyjne i różne działania upowszechniające), które mają charakter otwarty, powszechny i nie są kierowane do konkretnych uczestników projektu.

7. Czy personel projektu obejmuje również personel administracyjny – osoby związane z zarządzaniem projektem?

Odpowiedź

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności:

 1. koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,
 2. koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki),
 3. koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna,sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki,
 4. koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu).

8. Czy wymóg w zakresie angażowania personelu projektu dotyczący łącznego zaangażowania w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekraczania 276 godzin miesięcznie dotyczy również lekarzy angażowanych w projekcie? Lekarze często są zatrudnieni w kilku miejscach i zachodzi obawa, że łącznie pracują dłużej.

Odpowiedź

Powyższy wymóg dotyczy personelu merytorycznego projektu, czyli wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych w projekcie.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki związane z zaangażowaniem personelu merytorycznego w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile:

  1. obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
  2. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
  3. wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a dokumenty związane z jej zaangażowaniem wyraźnie wskazują na jej godziny pracy.

9. Czy Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie może jako wkład własny wykazać koszt badania kolonoskopowego finansowanego ze środków MZ lub kontraktu z NFZ?

Odpowiedź

Środki wnoszone przez beneficjenta do projektu wynikające z kontraktu z NFZ czy z umowy z MZ mogą stanowić wkład własny beneficjenta w projekcie. Celem działań EFS wspierających populacyjny program profilaktyki raka jelita grubego jest zwiększenie zgłaszalności na badania kolonoskopowe oraz liczby wykonywanych badań.

Należy również zapewnić, iż projekt nadal będzie służył zwiększeniu liczby badań kolonoskopowych ogółem, a liczba dotychczasowych badań wykonywanych w ramach umowy z MZ lub NFZ realizowanych przez ten podmiot nie ulegnie zmniejszeniu (nie nastąpi zastąpienie realizacji tych badań środkami EFS).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku przedsięwzięć finansowanych lub planowanych do sfinansowania z kilku źródeł finansowania, w tym publicznego lub prywatnego, z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych źródeł, w budżecie projektu beneficjent wskazuje i uzasadnia źródła finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania.

Jednocześnie IOK zwraca uwagę na zgodność z warunkami wsparcia określonymi w Załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu. W przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych w ramach Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz podmioty posiadające kontrakt z NFZ na badania kolonoskopowe, środki EFS służą realizacji dodatkowych badań diagnostycznych (ponad limit w umowie z Ministerstwem i ponad kontrakt z NFZ) i przyczyniają się do zwiększenia liczby badań diagnostycznych przeprowadzanych przez te podmioty.

10. Wyjaśnienie kwestii pomocy publicznej, pomocy de minimis w projektach EFS w obszarze zdrowia w kontekście wydatków cross-financingu i środków trwałych.

Odpowiedź

Szczegółowe informacje znajdują się w piśmie Ministerstwa Rozwoju DZF.I.852.1.2016.PM.1 z dnia 22 marca 2016 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.
W przypadku gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu (np. kolonoskop) lub wydatki objęte cross-financingiem będą wykorzystywane częściowo lub w całości do działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po jego zakończeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy publicznej.

Wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ramach projektu do działalności komercyjnej w okresie realizacji projektu nakłada obowiązek objęcia powyższych wydatków pomocą publiczną/pomocą de minimis proporcjonalnie do czasu, w jakim zakupiony sprzęt lub infrastruktura były wykorzystywane do celów komercyjnych w okresie realizacji projektu. Z kolei, w przypadku gdy beneficjent planuje wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ramach projektu do działalności komercyjnej po zakończeniu realizacji projektu (w całości lub częściowo) wówczas wydatek ten powinien zostać objęty regułami pomocy publicznej / pomocy de minimis.

W przypadku, gdy środki trwałe lub infrastruktura zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane po jego zakończeniu wyłącznie w celu świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych można przyjąć, że powyższe wsparcie będzie wyłączone spod reguł pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Warto podkreślić, że pomoc de minimis/pomoc publiczna, jeśli wystąpi w projektach, nie będzie odnosić się do wszystkich wydatków projektu, lecz tylko do tych, które są nią objęte. Obniżenie wysokości dofinansowania tych konkretnych wydatków nastąpi wtedy, jeśli wnioskodawca przekroczy sumarycznie wartość pomocy de minimis 200 000 euro w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat go poprzedzających. W przypadku wnioskodawców, u których rok obrachunkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć lata obrachunkowe.

11. Co w sytuacji gdy projekt obejmuje swym zasięgiem całe województwo łódzkie, a w formularzu wniosku o dofinansowanie jest miejsce na zaznaczenie 20 powiatów (w województwie łódzkim jest ich 24)?

Odpowiedź

W takiej sytuacji należy w opisie grupy docelowej zamieścić informację, iż działania projektu obejmują obszar całego województwa łódzkiego, a w pkt 1.8 wniosku o dofinansowanie pozostawić puste miejsca.

Artykuły powiązane

 
Top