Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 12.07.2018 r.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej wolnych środków finansowych w wysokości 2 759 830,40 PLN, oraz faktu, iż do końca czerwca 2018 r. nie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.06.02.01-10-0028/17, pn. „Rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gastronomiczno-szkoleniowego i administracyjno-socjalnego oraz  budowę dziewiętnastu budynków noclegowych wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”, złożonego przez Yellow Bahama Sp. z o.o. podjęliśmy decyzję o podniesieniu dofinansowania dla ww. projektu do poziomu 31,92 % wydatków kwalifikowalnych, tj. do kwoty dofinansowania 2 759 830,40 PLN.
Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanego projektu.
Jednocześnie skorygowano omyłkę pisarską dotyczącą wartości dofinansowania projektu Miasta i Gminy Działoszyn, poprzez zmianę kwoty dofinansowania: 6 455 295,93 PLN na kwotę 5 487 001,54 PLN. Tym samym łączna wartość dofinansowania projektów w ramach poddziałania wynosi 162 242 374,35 PLN.

Wobec powyższego zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania. Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania pozostała bez zmian.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania189.01 KB

pdfLista rezerwowa149.34 KB

Artykuły powiązane

 
Top