Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 20.04.2018 r.

W związku z podjęciem przez Wnioskodawcę: Kaczmarek Marian, Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska - Gabinet Kardiologiczno Internistyczny, Apartments Uniejów decyzji o rozwiązaniu umowy nr WND-RPLD.06.02.01-10-0036/16 o wartości dofinansowania z EFRR 4 731 357,50 PLN, oraz zmianą kursu euro, w ramach poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej pojawiły się wolne środki finansowe w wysokości 7 846 298,47 PLN (po przeliczeniu alokacji wg kursu 1 euro=4,2072 z dnia 28.03.2018 r.). W związku z powyższym IZ RPO WŁ wybrała do dofinansowania projekt złożony przez SUPERFALA Sp. z o.o., znajdujący się na 1. miejscu listy rezerwowej, oraz – na obniżonym poziomie dofinansowania projekt złożony przez Linat Orchim Sp. z o.o., znajdujący się na 2. miejscu listy rezerwowej.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej” oraz załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania184.35 KB

pdfLista rezerwowa154.75 KB

Artykuły powiązane

 
Top