Wydłużenie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 07.09.2017 r.

Termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 w ramach w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został przedłużony do 16 października 2017 r.

Artykuły powiązane

 
Top