Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 22.03.2017 r.

Informujemy, że wprowadzono zmianę do Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

§ 3, pkt. 6 Regulaminu Konkursu otrzymał brzmienie:
„Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 EUR, co odpowiada kwocie 8 662 000,00 zł liczonej po kursie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 stycznia 2017 r. (1 EUR=4,3310 zł).”

pdfRegulamin konkursu ze zmianami z dnia 21.03.2017 r.554.85 KB

Artykuły powiązane

 
Top