Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Miasto Łódź

Data publikacji: 18.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top