Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania VI.3.3 (nabór nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-002/16)

Data publikacji: 18.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1065/17 z dnia 16.08.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 24 440 500,21 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020132.61 KB

 
Top