Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego z Poddziałania VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – Miasto Łódź

 
Top