Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020

Data publikacji: 17.05.2016 r.

W dniu 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 563/16 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji Załącznika nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w związku z podjętą w dniu 16 maja 2016 r. uchwałą nr 4/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uzupełniony został także Załącznik nr 4 - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego o projekty zidentyfikowane w ramach Strategii ZIT.

 Dokument wraz z załącznikami oraz opis wprowadzonych zmian jest dostępny pod adresem : http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/677-zmiany-w-szczegolowym-opisie-osi-priorytetowych-rpo-wl-na-lata-2014-2020.

Dokument obowiązuje od 17 maja 2016 roku.

Artykuły powiązane

 
Top