Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020

W dn. 26 września 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1331/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany w ramach − Osi priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP, Poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, Poddziałania II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź oraz Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Skorygowano również część III. uszczegółowienia.
Zaktualizowano Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w związku z podjętą w dniu 20 września 2018 r. uchwałą nr 10/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokonano również zmian w Załączniku nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego.
Ponadto wprowadzono zmiany w Załączniku nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Dokument obowiązuje od dn. 26 września 2018 r.

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20204.24 MB
pdfZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych175.74 KB
pdfZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań1018.73 KB
pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR)3.62 MB
pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS)2.48 MB
pdfZałącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego783.76 KB
pdfZałącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)1.01 MB
pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020270.03 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-09-26
  • Rodzaj dokumentu: Szczegółowy opis osi priorytetowych

Artykuły powiązane

 
Top