Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020

Data publikacji: 28.06.2016 r.

W dn. 28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 731/16 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Modyfikacje wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 związane są przede wszystkim z koniecznością doprecyzowania zapisów odnoszących się do pomocy publicznej w Osiach Priorytetowych I-VII, skorygowania danych w części IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji, uzupełnienia i doprecyzowania zapisów Załącznika nr 2, Załącznika nr 4 oraz Załącznika nr 5. Ponadto wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji Załącznika nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w związku z podjętą w dniu 23 czerwca 2016 r. uchwałą nr 6/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokument obowiązuje od dn. 28 czerwca 2016 r.

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20204.09 MB

pdfZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych174.02 KB

pdfZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań899.62 KB

pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań3.7 MB

pdfZałącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego600.42 KB

pdfZałącznik nr 5 – Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR660.45 KB

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020344.71 KB

Artykuły powiązane

 
Top