Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020

W dniu 29 września 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 975/20 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany w Załączniku nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań.
Ponadto wprowadzono zmiany w Załączniku nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego.
Dokument obowiązuje od dnia 29 września 2020 roku, z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020 wraz z załącznikami.

ikonka pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
ikonka pdfZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
ikonka pdfZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
ikonka pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR)
ikonka pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS)
ikonka pdfZałącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
ikonka pdfZałącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
ikonka pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2020-09-29
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Szczegółowy opis osi priorytetowych

Artykuły powiązane

 
Top