Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020

W dniu 14 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany w Załączniku nr 3 – Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań.

Dokument obowiązuje od dnia 14 lipca 2020 r.

ikonka pdf Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
ikonka pdf Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
ikonka pdf Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
ikonka pdf Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR)
ikonka pdf Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS)
ikonka pdf Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
ikonka pdf Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
ikonka pdf Opis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

W związku z nieprawidłową konwersją do formatu PDF pliku Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej V Ochrona środowiska w działaniu V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna w punkcie 9 Typy projektów niewidoczny stał się zapis:
„Wyłącznie jako element kompleksowego projektu dotyczącego sieci kanalizacyjno-wodociągowych, dopuszcza się zakup specjalistycznych urządzeń lub aparatury do pomiaru, monitoringu i analizy sieci wodno-kanalizacyjnej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe).”

Poniżej zamieszczony został prawidłowy dokument – za utrudnienia przepraszamy.

ikonka pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2020-07-14
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Szczegółowy opis osi priorytetowych

Artykuły powiązane

 
Top