Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020

W dn. 22 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 402/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe oraz Poddziałania XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Skorygowano również część III. uszczegółowienia.
Ponadto dokonano aktualizacji Załącznika nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w zakresie projektów realizowanych w ramach Poddziałania IV.2.1 oraz XI.3.3.

Dokument obowiązuje od dn. 22 marca 2018 r.

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20204.2 MB
pdfZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych175.7 KB
pdfZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań960.08 KB
pdfZałącznik nr 3 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań5.32 MB

pdfZałącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych1 przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego695.95 KB

pdfZałącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)960 KB

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020105.41 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-03-22
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Szczegółowy opis osi priorytetowych

Artykuły powiązane

 
Top