Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020

W dn. 30 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1137/17 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany w ramach Osi Priorytetowych IV oraz VII. Ponadto zaktualizowano Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w związku z podjętą w dniu 22 sierpnia 2017 r. uchwałą nr 11/17 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokonano również zmian w Załączniku nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego.

Dokument obowiązuje od dn. 30 sierpnia 2017 r.

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20204.09 MB
pdfZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych172.94 KB
pdfZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań932.9 KB
pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań4.3 MB
pdfZałącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego 652.67 KB  
pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020269.11 KB

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-08-30
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe

Artykuły powiązane

 
Top