Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 – dodatkowe środki REACT-EU.

21 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 130/22 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynika przede wszystkim ze zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zmiana RPO WŁ 2014-2020 związana jest w szczególności z uzupełnieniem alokacji programu o dodatkowe środki REACT-EU w wysokości ponad 26 mln EUR – pochodzące z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy, które zapewniają pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla przedsiębiorstw, OZE oraz zdrowia.
Ponadto dokonano realokacji środków i zmian we wskaźnikach w celu lepszej absorpcji środków.
W związku z powyższym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dokonano m.in. zmian w alokacjach poszczególnych osi priorytetowych, działań / poddziałań, zaktualizowano część III Indykatywny plan finansowy i IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji.

Zaktualizowano również załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych,
  • Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań,
  • Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałami Nr 2/22 (EFRR) i 3/22 (EFS) z dnia 10 lutego 2022 r. zmian w kryteriach wyboru projektów,
  • Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Dokument obowiązuje od 21 lutego 2022 r., z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od 1 lutego 2020 r.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR)
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS)
Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
Opis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2022-02-21
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Szczegółowy opis osi priorytetowych

Artykuły powiązane

 
Top