Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020

W dn. 23 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 57/20 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany m.in. w Opisie poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (w osiach I, II, III, VIII, X, XI), w części III Indykatywny plan finansowy, a także w Słowniczku pojęć i skrótów. Zaktualizowano Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań oraz Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w związku z podjętą w dniu 17 stycznia 2020 r. uchwałą nr 1/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokonano również zmian w Załączniku nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego. Ponadto wprowadzono zmiany w Załączniku nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Dokument obowiązuje od dn. 23 stycznia 2020 r.

ikonka pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (PDF 4,22MB)
ikonka pdfZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych (PDF 176KB)
ikonka pdfZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (PDF 965KB)
ikonka pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR) (PDF 3,99MB)
ikonka pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS) (PDF 2,70MB)
ikonka pdfZałącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (PDF 820KB)
ikonka pdfZałącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) (PDF 1MB)
ikonka pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (PDF 395KB)

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2020-01-23
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Szczegółowy opis osi priorytetowych

Artykuły powiązane

 
Top