Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020

28 marca 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany m.in. w Opisie poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (w osiach I, II, IV, V, XI), w części III Indykatywny plan finansowy oraz części V Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020, a także w Słowniczku pojęć i skrótów.
Zaktualizowano Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych oraz Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w związku z podjętą w dniu 15 marca 2019 r. uchwałą nr 3/19 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokonano również zmian w Załączniku nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego.
Ponadto wprowadzono zmiany w Załączniku nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Dokument obowiązuje od 28 marca 2019 r.

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20204.2 MB
pdfZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych175.8 KB
pdfZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań962.09 KB
pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR)3.68 MB
pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS)2.4 MB
pdfZałącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego684.85 KB
pdfZałącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)1014.63 KB
pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020347.58 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2019-03-28
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe

Artykuły powiązane

 
Top