Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego , Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków

Data publikacji: 03.06.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 624/16 z dnia 01 czerwca 2016r. przyjął zmiany w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów. Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

pdfRegulamin Konkursu Zamkniętego631.68 KB

Artykuły powiązane

 
Top