Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Data publikacji: 27.07.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

pdfLista członków KOP dla konkursu z Poddziałania IV.02.02 Termomodernizacja budynków149.68 KB

Artykuły powiązane

 
Top