Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru dotyczącego dróg wojewódzkich

Data publikacji: 29.12.2022 r.

Poniżej publikujemy informację o wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w dniu 17 października 2022 r. w ramach konkursu otwartego dla naboru Nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o projekcie ocenionym pozytywnie pod względem formalnym

Artykuły powiązane

 
Top