Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 01.07.2015 r.

 


Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 103/16 z dnia 05 lutego 2016 r. przyjął zmiany w zapisach szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Działania III Transport, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie w zakresie typu beneficjentów oraz maksymalnej wartości zaliczki dofinansowania. Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 
 

 
Top