Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 01.07.2015 r.

 


Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 103/16 z dnia 05 lutego 2016 r. przyjął zmiany w zapisach szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Działania III Transport, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie w zakresie typu beneficjentów oraz maksymalnej wartości zaliczki dofinansowania. Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 
 
  1. Regulamin konkursu otwartego (wersja obowiązująca od 20 grudnia 2018 roku)
  2. Regulamin konkursu otwartego (wersja archiwalna, obowiązująca od 6 grudnia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku)
  3. Regulamin Konkursu Otwartego (wersja archiwalna, obowiązująca do 5 grudnia 2017 roku)
  4. Załącznik do Regulaminu Konkursu: - Załącznik nr III Wzór umowy o dofinansowanie projektu
  5. Uchwała Nr 180/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24.02.2016 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 713/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Konkursu otwartego dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10.001/15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

 
Top