Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych

Data publikacji: 17.05.2018 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków wynikających ze zmiany kursu euro Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o zmianie regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zmiana dotyczy wysokości alokacji. Zatem zmianie uległ §3 pkt 1 regulaminu, otrzymując brzmienie:
„Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 11 805 187,57 Euro (słownie jedenaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem euro pięćdziesiąt siedem eurocentów), tj. 49 771 851,34 PLN (kurs Euro = 4,2161 PLN z dnia 27.04.2018 r.)
Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu jest dostępność środków uzależniona od poniższych zasad.
IOK informuje, iż kwota która może zostać zakontraktowana w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektów w przedmiotowym Konkursie uzależniona jest od aktualnego w danym miesiącu kursu euro oraz wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków wspólnotowych oraz krajowych możliwych do zakontraktowania. Otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o wybraniu do dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy/ decyzji o dofinansowanie projektu”.

Artykuły powiązane

 
Top