Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia)

Data publikacji: 19.03.2018 r.

W związku z uwzględnieniem protestu wniesionego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów od negatywnej oceny formalnej projektu nr WND-RPLD.07.01.02-10-0068/17 oraz ponowną oceną formalną przedmiotowego wniosku, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego informuje o pozytywnym wyniku oceny formalnej w/w wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-002/17 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top