Wydłużenie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia)

Data publikacji: 13.12.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-002/17 w ramach w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 5 lutego 2018 r. W związku z powyższym planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie na marzec 2018 r.

Artykuły powiązane

 
Top