Skład członków Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia)

Data publikacji: 02.05.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-002/17 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top