Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia)

Data publikacji: 02.05.2018 r.

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym dla naboru w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top