Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu dla Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia)

Data publikacji: 02.05.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 610/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wybrał do dofinansowania 15 projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-002/17 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top