Wydłużenie terminu naboru wniosków dla konkursu dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia)

Data publikacji: 26.07.2017 r.

Informujemy, że w związku z nieukończeniem prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, które to dokumenty mogą mieć znaczący wpływ na spełnianie kryteriów oceniających dostosowanie systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej, przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-002/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 30 września 2017 r.

W związku z powyższym zmianie uległ także termin rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2017 r. na luty 2018 r.
  

Artykuły powiązane

 
Top