Ponowne wezwania do naborów ogłoszonych w dniu 30.09.2016 r. w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów z poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Data publikacji: 17.01.2017 r.

W związku z niezłożeniem wniosków o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniach z dn. 30 września 2016 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów:

1.„Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny”,
 Wnioskodawca: Gmina Brzeziny
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-012/16

 2. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”,
 Wnioskodawca: Miasto Brzeziny
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-013/16

 3. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew”,
 Wnioskodawca: Gmina Parzęczew
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-014/16

 4. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położnych na terenie gminy Nowosolna”,
 Wnioskodawca: Gmina Nowosolna
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-016/16

 znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 r.

Szczegóły wezwania do złożenia wniosku wraz z listą niezbędnych dokumnetów dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 
Top