Sposób oznaczania kosztów racjonalnych usprawnień we wnioskach o dofinansowanie w ramach trwających konkursów dla Poddziałania X.2.1, Poddziałania X.3.1, Poddziałania X.3.2, Poddziałania XI.2.1

Data publikacji: 07.12.2016 r.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju z dnia 29 listopada 2016 r. (pismo w załączeniu) dotyczącą pomniejszenia kosztów bezpośrednich o koszty racjonalnych usprawnień przy określeniu stawki kosztów pośrednich IZ RPO WŁ 2014-2020 informuje , iż dotyczy ono jedynie kosztów mechanizmu racjonalnych usprawnień nieprzewidzianych wcześniej w budżecie projektów.


W związku z powyższym podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie nie należy oznaczać kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie osób z niepełnosprawnościami jako mechanizmu racjonalnych usprawnień i pomniejszać wartości kosztów bezpośrednich. Te wydatki bowiem stanowią wsparcie na zasadzie uniwersalnego projektowania.

 
Kolumna „Racjonalne usprawnienia (T/N)" w części VI Budżet Szczegółowy formularza wniosku o dofinansowanie co do zasady powinna zostać niewypełniona.

Nie należy zatem uwzględniać zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie Rozdział 6.1.1 str. 47 Racjonalne usprawnienia gdzie wskazano, iż w budżecie szczegółowym jako racjonalne usprawnienie należy traktować także wydatki wskazywane w projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami oraz projektach skierowanych do zamkniętej grupy uczestników na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie.


Błędne oznaczenie kosztów racjonalnych usprawnień nie będzie wpływało na ocenę projektu. W przypadku projektów, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów oraz spełnią wszystkie kryteria dostępu spowoduje jedynie skierowanie w tym zakresie wniosków o dofinansowanie do negocjacji.

pdfPismo Ministerstwo Rozwoju154.7 KB

Artykuły powiązane

 
Top