Zmiana Regulaminu konkursu ogłoszonego w Poddziałaniu XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych

Data publikacji: 05.12.2016 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.2, Poddziałania XI.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego  kwietnia 2016 r.
Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:
   xlsZałącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 v 4.0,1.87 MB
   docxZałącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020292.65 KB
docxZałącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu270.91 KB
   docxZałącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)276.53 KB
   docxZałącznik nr 10 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu.118.84 KB


Do Regulaminu dołączono dodatkowe załączniki:
docxZałącznik nr 15 - Umowa o dofinansowanie projektu (Państwowe Jednostki Budżetowe)416.79 KB

Opis wprowadzonych zmian znajduje się w docWykazie zmian 114 KB w docxRegulaminie konkursu333.88 KB Nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/16.

 
Top