Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania X.3.2. Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, ogłoszonego 8 listopada 2016 r.

Data publikacji: 05.12.2016 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Poddziałania X.3.2. Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 8 listopada 2016 r

 pdfWykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/16504.12 KB
 pdfRegulamin konkursu nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/161.39 MB
Zmianie uległy także zapisy Załączników:

pdfZałącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.798.76 KB
pdfZałącznik nr 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 tryb konkursowy.690.74 KB
pdfZałącznik nr 7 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług. 643.98 KB
pdfZałącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu. 951.98 KB
pdfZałącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe). 934.34 KB
pdfZałącznik nr 10 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu.624.65 KB

Z powodów technicznych zmieniono także xlsZałącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-20201.86 MB

Dodano także nowy xlsZałącznik nr 13 – Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego69.5 KB

Zmieniony Regulamin konkursu i Załączniki nr: 1,2,8,9,10,13 obowiązują od 5 grudnia 2016 roku.


Ponadto informujemy o przedłużeniu naboru wniosków do dnia  9 stycznia 2017 roku (poniedziałek).

 
Top