Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania X.3.1. Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej RPO WŁ 2014-2020 ogłoszonego 15 XI 2016 r.

Data publikacji: 05.12.2016 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Poddziałania X.3.1. Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 15 listopada 2016 r.

pdfWykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/16519.41 KB

pdfRegulamin konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/161.34 MB

Zmianie uległy także zapisy Załączników:

pdfZałącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020802.22 KB
pdfZałącznik nr 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 tryb konkursowy.694.77 KB
pdfZałącznik nr 7 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług. 617.2 KB
pdfZałącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu. 951.97 KB
pdfZałącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe). 934.34 KB
pdfZałącznik nr 10 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu.624.65 KB

Z powodów technicznych zmieniono także xlsZałącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.1.86 MB

Dodano także nowy xlsZałącznik nr 13 – Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego69.5 KB

Artykuły powiązane

 
Top