Konkurs z poddziałania X.2.1. „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników" został anulowany.

Data publikacji: 10.01.2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego anuluje z powodu wystąpienia zdarzeń niezależnych od IOK konkurs nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1  „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Powyższe działanie jest zgodne z zapisami Regulaminu konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/16, punkt 1. Postanowienia ogólne, zgodnie z którym IOK zastrzega możliwość anulowania ogłoszonego konkursu w uzasadnionych przypadkach, m.in.:

  • wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od IOK,
  • zmiany aktów prawnych lub wytycznych mających wpływ na proces wyboru projektów do dofinansowania.
 
Top