Informacja o podniesieniu poziomu dofinansowania dla projektu pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Proszenie- Polichno”.

Data publikacji: 08.06.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 591/16 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającą Uchwałę Nr 181/16 w sprawie zatwierdzenia listy, wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne podniósł poziom dofinansowania dla projektu złożonego przez Gminę Wolbórz pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Proszenie- Polichno” z kwoty 4 361 592,04 zł do kwoty pierwotnie wnioskowanej tj. 5 846 428,00 zł.

 
Top