Informacja o podniesieniu poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie, gm. Wartkowice”

Data publikacji: 21.12.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1680/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmienił Uchwałę Nr 181/16 w sprawie zatwierdzenia listy, wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów – Oś priorytetowa III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne podniósł poziom dofinansowania dla projektu złożonego przez Gminę Wartkowice pn. ,,Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie, gm. Wartkowice” z kwoty 1 556 200,00 zł do kwoty 3 355 848,02 zł.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania ze środków EFRR w ramach konkursu dla naboru RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działanie III.2 Drogi Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.412.08 KB

 

 
Top