Interpretacja dotycząca możliwości finansowania dróg lokalnych w ramach osi priorytetowej III Transport RPO WŁ na lata 2014-2020

09.07.2015

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej III Transport (Cel Tematyczny 7) dopuszczają, zgodnie z Umową Partnerstwa, możliwość finansowania dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) pod warunkiem, że zapewniają konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji ww. zapisów, przedstawiamy do zapoznania stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tej sprawie:

„Przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Rozporządzenie). Ponadto, aby mówić o połączeniu z siecią TEN-T, sieć bazowa lub kompleksowa musi zostać wyznaczona oraz funkcjonować w docelowym kształcie lub być na etapie realizacji (w trakcie budowy). W praktyce mowa jest więc o połączeniach z siecią autostrad lub dróg ekspresowych w Polsce lub elementami punktowymi sieci (porty, terminale towarowe i osobowe, centra, platformy).

Przez „bezpośrednie połączenie” należy więc rozumieć połączenie z istniejącą lub budowaną autostradą lub drogą ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem, albo elementem punktowym sieci. Droga lokalna nie może więc być pośrednią składową układu drogowego zapewniającego dostęp, chyba że:

  • na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem proponowanym a siecią TEN-T wcześniej została przeprowadzona lub obecnie jest prowadzona budowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie oraz
  • ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna rozpoczynająca się, kończąca się lub przebiegająca przez węzeł autostrady lub drogę ekspresową) lub prowadząca do elementu punktowego sieci.”

Przedstawione podejście ilustrują załączone przykłady.

pdfDrogi lokalne61.66 KB

 
Top