Aktualizacja załączników do regulaminu konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 09.06.2020 r.

Uprzejmie informujemy o aktulizacji treści załączników nr I oraz II do regulaminu konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej. Aktualizację przeprowadziliśmy z uwagi na omyłki pisarskie.

Wykaz zmian:

  • W treści załącznika nr I oraz II ujednolicono wartość stawki ryczałtowej poprzez zastąpienie zapisu „3 %” zapisem „2,5 %”, wynikającym z § 2 pkt 8 Regulaminu konkursu.
  • W załączniku nr I w punkcie 9.4 uzupełniono limit „inwestycje w zakresie dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu)”, wynikający z § 2 pkt 7 Regulaminu konkursu.
  • W treści załącznika nr II ujednolicono numerację poddziałania, poprzez zastąpienie zapisu „działanie VII.3.” zapisem „poddziałanie VI.2.1” oraz usunięto niezwiązane z przedmiotowym konkursem zapisy dotyczące sposobu uzupełnienia punktu 6.1 wniosku o dofinansowanie.

Zaktualizowane załączniki zamieściliśmy również w „belce" „Niezbędne dokumenty".

Załącznik I - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr I do Regulaminu Konkursu) - wersja obowiązująca od 5 czerwca 2020 r.

Załącznik II - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr II do Regulaminu Konkursu) - wersja obowiązująca od 5 czerwca 2020 r.

Artykuły powiązane

 
Top